Λαδή Σ. (2015) ‘Συμμετοχή των πολιτών στη δημόσια πολιτική: από τη θεωρία στην πράξη’, Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 24, σσ. 79–98. doi: 10.12681/sas.904.