Βερβενιώτη Τ. (2015) ‘Μια αδημοσίευτη μαρτυρία’, Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 11, σσ. 143–169. doi: 10.12681/sas.920.