[1]
Βαρών-Βασάρ Ο., ‘Στον απόηχο της ύπόθεσης Ντρέυϕους στην Ελλάδα’, SAS, τ. 34, σσ. 131–150, Ιουνίου 2016.