[1]
Δρουμπούκη Α.-Μ., ‘Οντέτ Βαρών-Βασάρ, Η ενηλικίωση μιας γενιάς. Νέοι και νέες στην Κατοχή και στην Αντίσταση’, SAS, τ. 23, σσ. 250–256, Ιουνίου 2016.