[1]
Καφέ Α., ‘ Όψεις της πολιτικής συμπεριφοράς των ανέργων στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης’., SAS, τ. 35, σσ. 69–101, Φεβρουαρίου 2017.