[1]
Γιαννίτσης Α. και Ζωγραϕάκης Σ., ‘Ανατροπές και Ανακατατάξεις στην Κορυφή της Εισοδηματικής Πυραμίδας στα Χρόνια της Κρίσης’, SAS, τ. 36, σσ. 45–77, Ιανουαρίου 2018.