[1]
Παπαδάκης Ν. και Ζιρπιάδου Ε., ‘Στα όρια της διαβούλευσης: ’Ανοικτή’ νομοπαρασκευαστική διαδικασία, οργάνωση συμφερόντων και εκπαιδευτική πολιτική στην ανώτατη εκπαίδευση: η περίπτωση της ομάδας εργασίας του 1980 (ομάδα Σταθόπουλου)’, SAS, τ. 13, σσ. 19–48, Σεπτεμβρίου 2015.