[1]
Δραγώνα-Μονάχου Μ., ‘Gilbert Hottois et Jean-Noel Missa, Nouvelle encyclopédie de bioethique: Medecine, Environement, Bioechnologie’, SAS, τ. 8, σσ. 287–288, Σεπτεμβρίου 2015.