[1]
Λ. Κ., ‘Takis S. Pappas, Making Party Democracy in Greece’, SAS, τ. 4, σσ. 214–215, Σεπτεμβρίου 2015.