[1]
Θεοδωρίδης Π., ‘John Weiss, Συντηρητισμός και ριζοσπαστική δεξιά: Παραδοσιοκρατία, αντίδραση και αντεπανάσταση στην Ευρώπη 1770-1945’, SAS, τ. 24, σσ. 176–180, Αυγούστου 2015.