[1]
Μυλωνάς Χ. Γ., ‘Η συγκριτική μελέτη των εμφυλίων πολέμων’, SAS, τ. 11, σσ. 1–35, Σεπτεμβρίου 2015.