[1]
Βερβενιώτη Τ., ‘Μια αδημοσίευτη μαρτυρία’, SAS, τ. 11, σσ. 143–169, Σεπτεμβρίου 2015.