Κουκουζέλης Κ. ‘ 392 σελ’. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, τ. 33, Ιούνιος 2016, σσ. 226-32, doi:10.12681/sas.10273.