Δρουμπούκη Α.-Μ. ‘Οντέτ Βαρών-Βασάρ, Η ενηλικίωση μιας γενιάς. Νέοι και νέες στην Κατοχή και στην Αντίσταση’. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, τ. 23, Ιούνιος 2016, σσ. 250-6, doi:10.12681/sas.10333.