Λαμπροπούλου Μ. ‘Κράτος και υπηρεσίες κοινής ωφέλειας: Δημόσιες πολιτικές και θεσμικές προσαρμογές 1950-2016’. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, τ. 38, Ιανουάριος 2019, σσ. 11-48, doi:10.12681/sas.14175.