Γιαννίτσης Α., και Ζωγραϕάκης Σ. ‘Ανατροπές και Ανακατατάξεις στην Κορυφή της Εισοδηματικής Πυραμίδας στα Χρόνια της Κρίσης’. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, τ. 36, Ιανουάριος 2018, σσ. 45-77, doi:10.12681/sas.15737.