Ζέρη Π. ‘Robert Wuthnow, America and the Challenges of Religious Diversity [Αμερική και οι προκλήσεις της θρησκευτικής ποικιλομορφίας]’. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, τ. 21, Αύγουστος 2015, σσ. 273-80, doi:10.12681/sas.462.