Λαγός Λ. ‘Αλέκος Παπαδόπουλος, Τα βήματα τον Έστερναχ, Η Ελλάδα μετά το 2010’. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, τ. 21, Αύγουστος 2015, σσ. 301-6, doi:10.12681/sas.471.