Αναγνώστου Π. ‘Max Weber και Theodor Adorno: διαφωνία ή πολυφωνία στην κοινωνιολογία της μουσικής’;. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, τ. 20, Αύγουστος 2015, σσ. 241-6, doi:10.12681/sas.527.