Θεοδωρίδης Π. ‘Προσωπική ταυτότητα, εθνική ταυτότητα και ιδιότητα του πολίτη’. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, τ. 5, Σεπτέμβριος 2015, σσ. 55-82, doi:10.12681/sas.544.