Παπαδάκης Ν., και Ζιρπιάδου Ε. ‘Στα όρια της διαβούλευσης: ’Ανοικτή’ νομοπαρασκευαστική διαδικασία, οργάνωση συμφερόντων και εκπαιδευτική πολιτική στην ανώτατη εκπαίδευση: η περίπτωση της ομάδας εργασίας του 1980 (ομάδα Σταθόπουλου)’. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, τ. 13, Σεπτέμβριος 2015, σσ. 19-48, doi:10.12681/sas.576.