Λάβδας Κ. Α. ‘Η πολυπολιτισμικότητα και η θεωρητική κληρονομιά του εθνικού κράτους’. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, τ. 2, Σεπτέμβριος 2015, σσ. 27-52, doi:10.12681/sas.608.