Μ. Α. Δ. ‘Έφη Λαμπροπούλου, Εσωτερική Ασφάλεια και Κοινωνία τον Ελεγχου’. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, τ. 7, Σεπτέμβριος 2015, σσ. 260-2, doi:10.12681/sas.640.