Δραγώνα Θ. ‘Πολυπολιτισμικότητα: ψυχοκοινωνικές διεργασίες και πολιτικές ταυτοτήτων’. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, τ. 30, Ιούλιος 2015, σσ. 17-39, doi:10.12681/sas.642.