Γουλιάμος Κ., και Θεοχάρους Α. ‘Εταιρική ευθύνη: από τη μορφοτυπία στον κοινωνικό συμβολισμό’. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, τ. 19, Αύγουστος 2015, σσ. 135-42, doi:10.12681/sas.660.