Στρατηλάτης Κ. ‘Η κριτική θεωρία στην εποχή της μεσοποιημένης επικοινωνίας’. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, τ. 19, Αύγουστος 2015, σσ. 297-34, doi:10.12681/sas.674.