Βαρουξάκης Γ. ‘F. Rosen, Bentham, Byron, and Greece: Constitutionalism, Nationalism, and Early Liberal Political Thought’. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, τ. 1, Σεπτέμβριος 2015, σσ. 179-82, doi:10.12681/sas.690.