Δραγώνα-Μονάχου Μ. ‘Ηθική και βιοηθική’. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, τ. 8, Σεπτέμβριος 2015, σσ. 1-26, doi:10.12681/sas.715.