Δρακοπούλου Μ. ‘Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής 2002’. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, τ. 8, Σεπτέμβριος 2015, σσ. 288-91, doi:10.12681/sas.733.