Δαβαλάς Α. ‘Bent Flyvbjerg, Making Social Science Matter: Why Social Inquiry Fails and How It Can Succeed Again’. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, τ. 12, Σεπτέμβριος 2015, σσ. 381-2, doi:10.12681/sas.785.