Λογοθέτης Η. ‘Υπόθεση Moosbrugger’. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, τ. 25, Αύγουστος 2015, σσ. 155-61, doi:10.12681/sas.794.