Καφέ Α. ‘Raymond Μ. Duch & Randolph T. Stevenson, The Economic Vote: How Political and Economic Institutions Condition Election Results’. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, τ. 25, Αύγουστος 2015, σσ. 252-9, doi:10.12681/sas.800.