Βλάχος Γ. Κ. ‘Η τεχνολογική επανάσταση και η πολιτική’. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, τ. 27, Αύγουστος 2015, σσ. 125-39, doi:10.12681/sas.809.