Ρουδομέτωφ Β., και Χρίστου Μ. ‘To ’1974’ ως πολιτισμικό τραύμα’. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, τ. 28, Αύγουστος 2015, σσ. 51-80, doi:10.12681/sas.820.