Λαδή Σ. ‘Συμμετοχή των πολιτών στη δημόσια πολιτική: από τη θεωρία στην πράξη’. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, τ. 24, Αύγουστος 2015, σσ. 79-98, doi:10.12681/sas.904.