Μυλωνάς Χ. Γ. ‘Η συγκριτική μελέτη των εμφυλίων πολέμων’. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, τ. 11, Σεπτέμβριος 2015, σσ. 1-35, doi:10.12681/sas.915.