Βερβενιώτη Τ. ‘Μια αδημοσίευτη μαρτυρία’. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, τ. 11, Σεπτέμβριος 2015, σσ. 143-69, doi:10.12681/sas.920.