Βαρών-Βασάρ Οντέτ. ‘Στον απόηχο της ύπόθεσης Ντρέυϕους στην Ελλάδα’. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας 34 (Ιούνιος 7, 2016): 131–150. ημερομηνία πρόσβασης Ιούνιος 26, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/10252.