Κουκουζέλης Κώστας. ‘ 392 σελ’. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας 33 (Ιούνιος 7, 2016): 226–232. ημερομηνία πρόσβασης Ιούνιος 26, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/10273.