Γιαννίτσης Αναστάσιος, και Ζωγραϕάκης Σταύρος. ‘Ανατροπές και Ανακατατάξεις στην Κορυφή της Εισοδηματικής Πυραμίδας στα Χρόνια της Κρίσης’. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας 36 (Ιανουάριος 9, 2018): 45–77. ημερομηνία πρόσβασης Ιούνιος 26, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/15737.