Ζέρη Πέρσα. ‘Robert Wuthnow, America and the Challenges of Religious Diversity [Αμερική και οι προκλήσεις της θρησκευτικής ποικιλομορφίας]’. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας 21 (Αύγουστος 10, 2015): 273–280. ημερομηνία πρόσβασης Ιούνιος 26, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/462.