Κ. Η. ‘Ρ. Hirst, Gr. Thompson, Globalization in Question. The International Economy and the Possibilities of Governance’. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας 5 (Σεπτέμβριος 24, 2015): 324–325. ημερομηνία πρόσβασης Σεπτέμβριος 29, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/562.