Θ. Α. ‘David Theo Goldberg (επ.), Multiculturalism: A Critical Reader’. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας 2 (Σεπτέμβριος 24, 2015): 291–292. ημερομηνία πρόσβασης Ιούλιος 2, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/620.