Μ. Α. Δ. ‘Έφη Λαμπροπούλου, Εσωτερική Ασφάλεια και Κοινωνία τον Ελεγχου’. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας 7 (Σεπτέμβριος 24, 2015): 260–262. ημερομηνία πρόσβασης Αύγουστος 11, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/640.