Γουλιάμος Κώστας, και Θεοχάρους Αντώνης. ‘Εταιρική ευθύνη: από τη μορφοτυπία στον κοινωνικό συμβολισμό’. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας 19 (Αύγουστος 26, 2015): 135–142. ημερομηνία πρόσβασης Αύγουστος 14, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/660.