Στρατηλάτης Κώστας. ‘Η κριτική θεωρία στην εποχή της μεσοποιημένης επικοινωνίας’. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας 19 (Αύγουστος 26, 2015): 297–334. ημερομηνία πρόσβασης Ιούνιος 26, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/674.