Λ. Κ. ‘Fred Halliday, Rethinking International Relations’. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας 1 (Σεπτέμβριος 24, 2015): 183. ημερομηνία πρόσβασης Ιούνιος 28, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/691.