Δρακοπούλου Μαριάννα. ‘Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής 2002’. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας 8 (Σεπτέμβριος 24, 2015): 288–291. ημερομηνία πρόσβασης Ιούνιος 26, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/733.