Λ. Κ. ‘Takis S. Pappas, Making Party Democracy in Greece’. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας 4 (Σεπτέμβριος 24, 2015): 214–215. ημερομηνία πρόσβασης Ιούνιος 27, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/751.