Καφέ Αναστασία. ‘Raymond Μ. Duch & Randolph T. Stevenson, The Economic Vote: How Political and Economic Institutions Condition Election Results’. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας 25 (Αύγουστος 7, 2015): 252–259. ημερομηνία πρόσβασης Νοέμβριος 29, 2023. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/800.